fbpx

DIY 拙予嗆膜

撠臭誑閬芾芣詨拍璅∪瘀銝虫誑典予嗆鋆賭瞏文嚗臬冽曉雿輻剁鈭阡拙戭啣撠雿輻具

: 銋單冽瘝(瘣)瘝(憭批)(交)憭拍嗥丹抵脩(蝢)

孵交臭像冽瘝對箇Z芷瘣莎嗅唬犖隞乩像冽瘝寞拙戭啣嚗隞乩霅媲B撟澆咿

(隤脩隞亥梯)

撣貉 1撠 $280/鈭 (VN-LB-R)

撠鞊 : 8甇脖誑銝

交 : X倦

: 12:30 – 1:30pm

閬芸 1撠 $320/桐 (VN-LB-FAM)

撠鞊 : 14甇脖誑銝撠蝡亙1鈭

交 : X

: 2:30-3:30pm

** 隢湧 +852-2652 0618 駁 : info@vanama.com.hk 亥岷剜瘜嚗

西身芰哨嫣噶摮詨芾摰